58 Topics Listed For Book " કિતાબુસ સદકહ "
પી.ડી.એફ. ડાઉનલોડ    Go Back
ટોપિક નામપ્રકરણો વાંચો
હદીસ એટલે શું ? 1 Chapters
શીઆ અને હદીસ 1 Chapters
હદીસોમાં મઅસુમીન (અલય્હેમુસ્સલામ)ની કુનીય્યતો અને લકબોની ઓળખ 9 Chapters
રિવાયતે હદીસ કરનાર કેવો હોવો જોઈએ ? 1 Chapters
હદીસના પ્રકારો 5 Chapters
ઘડી કાઢવામાં આવેલી હદીસો 1 Chapters
૧. સદકા માટે તવંગરો, ગરીબો તેમજ કરજદારોને તાકીદ 1 Chapters
ર. મુસ્તહબ હજ અને ગુલામને આઝાદ કરવા કરતાં એક મોહતાજ મુસ્લિમ કુટુંબના ભરણપોષણની જવાબદારી ઈન્સાન માટે વધુ મુસ્તહબ છે. 1 Chapters
૩. બિમારો માટે સદકો સુન્નત છે 1 Chapters
૪. પોતાની અવલાદ વતી સદકો આપો અને બચ્ચાઓને પોતાના હાથે સદકો આપવાનુ કહો - અગરચે થોડું પણ કેમ ન હોય 1 Chapters
પ. પોતાને હાથે સદકો આપો. ખાસ કરીને જે બિમાર હોય તે પોતાના હાથે સદકો કાઢી જેને દીએ તેની પાસે દુઆની યાચના કરે. 1 Chapters
૬. વારંવાર અને વધુ પ્રમાણમાં સદકો આપવો મુસ્તહબ છે. 1 Chapters
૭. સદકો કાઢવો ચાહે ગમે તેટલા ઓછા પ્રમાણમાં હોય, ગની અને ફકીર બંને પર મુસ્તહબ છે. 1 Chapters
૮. દરરોજ વહેલી સવારે સદકો આપો, અને તે માટે નિય્યત જરૂરી છે. 1 Chapters
૯. બલા આવવાનો ડર હોય, ખૌફ હોય, અથવા કોઈ ખરાબી ઉત્પન્ન થવાની કે બિમારીને કારણે બીક હોય ત્યારે સદકો કાઢો. 1 Chapters
૧૦. દૌલતની નુકસાનીનો ખોફ હોય, ત્યારે સદકો આપો, તાત્કાલીક મુસ્તહક ન જડે, તો કમ અઝ કમ નિય્યત કરી માલમાંથી એટલો હિસ્સો જુદો કરો. 1 Chapters
૧૧. માગનાર જે પામે તેથી સંતોષ વ્યક્ત કરે એ મુસ્તહબ છે, સંતોષીને વધુ દેવું અને અસંતોષીને રદ કરવા 1 Chapters
૧૨. દિવસ ઉગે ત્યારે, રાત પડે ત્યારે અને નુહુસતની ઘડીએ બહાર નિકળો ત્યારે સદકો આપો 1 Chapters
૧૩. સુન્નત સદકો જાહેરમાં દેવા કરતાં છુપી રીતે દેવો બહેતર છે. 1 Chapters
૧૪. રાત્રે સદકો આપવો મુસ્તહબ છે. 1 Chapters
૧૫. મુબારક દિવસો અને માહે રમઝાનમાં સદકો આપવો ફઝીલત ધરાવે છે. 1 Chapters
૧૬. સદકો ક્યારે આપવો ? 1 Chapters
૧૭. રાત્રે માગનારને પાછો ન ફેરવો 1 Chapters
૧૮. તમામ સુન્નત ઈબાદતોમાં સદકાની વિશિષ્ઠતા 1 Chapters
૧૯. સદકાના પ્રકારો 1 Chapters
૨૦. સગાસ્નેહી અને કરાબતદારોનો પ્રથમ હક અને તેનો વધુ સવાબ 1 Chapters
૨૧. જે માગનારને ઓળખતા ન હો, તેને સદકામાંથી થોડુંક આપો - જેને માટે દિલમાં દયાની વુતિ જાગે, તેને પણ આપો - અહલેબૈતના દુશ્મનોને આપવાની મનાઈ 1 Chapters
રર. સાઈલને પાછો ફેરવવો મકરૂહ છે - અગર તેના હકદાર હોવા સંબંધે શક હોય, તો પણ થોડું જરૂર આપો, અને દેવા માટે કોઈ ચીજ ન હોય, તો મહેરબાની અને સારા શબ્દોથી સાઈલને પાછો વાળો. 1 Chapters
ર૩. ત્રણ વાર આપી દીધા પછી સાઈલને રદ કરી શકાય છે. 1 Chapters
ર૪. સદકો પાછો લઈ ન શકાય અને ગુલામ પણ સદકા રૂપે આપી દીધા બાદ પાછો પોતાના માલમાં લઈ ન શકાય 1 Chapters
રપ. મુસ્તહબ છે કે સાઈલને દુઆ માટે વિનંતી કરે અને સાઈલ માટે મુસ્તહબ છે કે દેનારના હકમાં દુઆ ગુજારે 1 Chapters
ર૬. મુસ્તહીક સુધી સદકો પહોચાડવા મદદરૂપ થવું મુસ્તહબ છે. 1 Chapters
ર૭. માલમાંથી મુઅમીનની પુરી મદદ કરવી મુસ્તહબ છે. 1 Chapters
ર૮. જે શખ્સ બાલ બચ્ચા - પરીવારની જવાબદારીથી મુક્ત હોય તેના માટે પોતાના નફસને સંકટમાં મુકી ભોગ આપવો મુસ્તહબ છે, અગરચે તે ભોગ અલ્પ કેમ ન હોય. 1 Chapters
ર૯. સદકો દીધા બાદ પોતાના હાથને ચૂમવું, જે વસ્તુ સદકામાં આપી હોય તેને સુંઘવું અને ચુમી લેવું મુસ્તહબ છે. 1 Chapters
૩૦. સદકો દેવા માટે કર્જ લેવું અને કર્જદારોને સદકો આપવો અને કર્જ ભરપાઈ કરતી વેળા વધુ આપવું મુસ્તહબ છે. 1 Chapters
૩૧. જરૂરત વિના માંગવું હરામ છે. 1 Chapters
૩ર. જરૂરત વિના માંગવા પ્રત્યે અણગમો, અગરચે તે સોટી કે પાણીની માંગણી હોય. 1 Chapters
૩૩. બેઠકોમાં લોકો વચ્ચે માગવું કે યાચના કરવી તદન અનિચ્છનીય છે. 1 Chapters
૩૪. મોહતાજી અને તંગદસ્તી જાહેર કરવી મકરૂહ છે. 1 Chapters
૩પ. ખાસ મુઅમીન પાસે પોતાની શિકાયત લઈ જવાની છુટ અને જરૂર પડતાં, બિરાદરો પાસે પોતાની તંગી દર્શાવવાની રજા 1 Chapters
૩૬. લોકોથી બેનિયાઝ રહેવું મુસ્તહબ છે અને તેમની પાસેથી માગવાની આદત ન રાખવી, બલ્કે એમની પાસે જે કાંઈ છે તેની તમા ન રાખવી. 1 Chapters
૩૭. કોઈ સાથે ભલાઈ કરવા બાદ અને સદકો આપ્યા પછી તેના ઉપર ઉપકાર બતાવવો ન જોઈએ 1 Chapters
૩૮. કોઈ સખી અને ઉદાર શખ્સ સખાવત કરે અથવા વણમાંગ્યે આપે ત્યારે તેની ટીકા - મલામત કરવી અથવા એમ કહેવું કે વધારે પડતું દેવામાં આવ્યું છે - હરગીઝ જાઈઝ નથી 1 Chapters
૩૯. કોઈ માંગે એ પહેલા આપવું અને દેતી વેળા અંધકારમાં અથવા પરદા પાછળથી આપવું મુસ્તહબ છે, જેથી માંગનાર ઝિલ્લતનો સામનો ન કરે. 1 Chapters
૪૦. મુસ્તહબ છે કે સખાવતની પેરવી કરવી અને દાનની પરંપરા જાળવવી 1 Chapters
૪૧. દયા અને ભલાઈ કરવી મુસ્તહબ છે અને તે માટેના અહકામ. 1 Chapters
૪ર. બીજાઓને સદકો આપવા પહેલાં પોતાના બાળબચ્ચાઓ સાથે ઉદારતા દર્શાવવી મુસ્તહબ છે. 1 Chapters
૪૩. જાણીજોઈને એવા રસ્તેથી પસાર થવું કે જ્યાંથી માંગનાર પસાર થતો ન હોય, મકરૂહ છે. સુન્નત એ છે કે માંગનારાઓની સામે આવવું એમને ભરપુર સદકો દેવો. 1 Chapters
૪૪. દરરોજ કાંઈ ને કાંઈ અલ્લાહની રાહમાં દેવું મુસ્તહબ છે. 1 Chapters
૪પ. મુસ્તહબ છે કે સદકો દેવો અને કમમાં કમ પોતાના મર્તબા અને લાગવગથી મદદરૂપ થવું વાજિબ છે. 1 Chapters
૪૬. માલમાં જે ભાગ ભેળસેળથી ચોખ્ખો અને હલાલ હોય તેનાથી સદકો દેવાય, હરામ માલમાંથી સદકો દેવો જાએઝ નથી, ખાસ કરીને એ માલે હરામ કે જેના ધણીની જાણ હોય. 1 Chapters
૪૭. જમાડવું મુસ્તહબ છે. 1 Chapters
૪૮. પોતાની અતિ પ્રિય વસ્તુ સદકામાં આપો. 1 Chapters
૪૯. લોકોને તેમજ પશુઓને પાણી પીવડાવવા ઉપર ભારપુર્વક તાકીદ, ભલે પછી ત્યાં પાણીનો પુષ્કળ પુરવઠો હોય. 1 Chapters
પ૦. સુન્નત છે કે ઈમાની ભાઈઓ સાથે નેકી કરવી- તેમની હાજતો પુરી કરવા માટે કોશિશ કરવી અને શીઆ હાજતમંદો સાથે નેક સલુક રાખવો. 1 Chapters
પ૧. રૂકુઅની હાલતમાં સદકો દેવાની રજા, બલ્કે મુસ્તહબ હોવું 1 Chapters
પર. માલમાંથી અડધેઅડધું સદકામાં દઈ દેવું મુસ્તહબ છે. 1 Chapters

વાંચવા લાયક કિતાબો